Pozvánka obecné zastupiteľstvo

21.10.2019 08:41

Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR

 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa 24.10.2019 (štvrtok) o 16.15 hod. v Základnej škole.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia.

2. Voľba overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Určenie zapisovateľa.

5. Schválenie VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

6. Schválenie kúpy rodinného domu podľa znaleckého posudku.

7. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska pri bytovkách.

8. Rôzne.

9. Záver

 

 

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk